mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

DVPP

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT v rámci systému DVPP.

 

Kurzy jsou určeny pro pedagogy SŠ a 2. stupně ZŠ, výchovné poradce, kariérové poradce ve školách a všechny pedagogy, které problematika zajímá, chtějí se v nabízených tématech dále kvalifikovaně rozvíjet.

 

Kurzy jsou poskytovány jako prezenční i jako webináře, stačí si vybrat!

 

Těšíme se na Vás, vybírejte:

 

Kariérový poradce – úvod do problematiky - 8 hodin výuky

Kariérový poradce – poradenské kompetence - 16 hodin výuky

Kariérový poradce – žákovské a profesní portfolio - 16 hodin výuky

Kariérový poradce – trh vzdělávání a trh práce - 16 hodin výuky

Kariérový poradce - 48 hodin výuky

Prezentační dovednosti pro pedagogy - 16 hodin výuky

 


 

OSNOVY KURZŮ:

 

Kariérový poradce – úvod do problematiky - 8 hodin výuky

Osnovy kurzu:

 • Kariérové a výchovné poradenství
 • Vzdělávací soustava České republiky
 • Trh zaměstnanosti a práce s informacemi
 • Poradenská komunikace a poradenské kompetence
 • Ověření získaných znalostí a zpětná vazba

 

Kurz je k dispozici jako prezenční i jako webinář.

 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, 378 771 221

 

Zpět na seznam kurzů

 


Kariérový poradce – poradenské kompetence - 16 hodin výuky

Osnovy kurzu:

 • Sebepoznání a samostatné rozhodování
  • Utváření sebevědomí, sebedůvěry, sebepojetí a sebehodnocení v kontextu sociálních vztahů žáka v období kariérového rozhodování
  • Pedagogická a kariérová diagnostika (předpoklady, zájmy, aspirace, zdravotní stav, omezení) – např. testy v oblasti kariérového rozhodování
  • Identifikace a formulování vlastních priorit, aspirací žáka
  • Vlivy na rozhodování žáka (rodiče, učitelé, výchovní poradci, vrstevníci, sociální skupiny, vzory)
  • Podpůrné systémy v kariérovém rozhodování
  • Odpovědné rozhodování na základě získaných informací
  • Ověření a zpětná vazba
 • Poradenská komunikace
  • Poradenský rozhovor jako základní diagnostická metoda
  • Vytváření vztahu poradce-klient, navozování atmosféry důvěry
  • Práce s city a emocemi, techniky správného naslouchání
  • Příprava rozhovoru s klientem a vedení rozhovoru
  • Spolupráce s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru (podpora kariérového poradenství ve škole a využití poradenství v rámci prezentace školy)
  • Využívání centrální podpory kariérového poradenství
  • Tematické okruhy
  • Poradenský rozhovor (dialog – druhy rozhovorů, zaměření na proces či výsledek, chování vyvolávající důvěru, intimitu a pocit bezpečí, umění komunikace, aktivní naslouchání, verbální a neverbální komunikace, motivace
  • Ověření a zpětná vazba

 

Kurz je k dispozici jako prezenční i jako webinář.

 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, 378 771 221

 

Zpět na seznam kurzů

 


 

Kariérový poradce – žákovské a profesní portfolio - 16 hodin výuky

Osnovy kurzu:

 • Sebeprezentace a osobní portfolio
  • Osobní portfolio
  • Žákovské portfolio – prezentace úspěchů ve vzdělávání a přípravě pro vstup na trh práce
  • Profesní portfolio – prezentace profesních úspěchů jako součást profesního růstu
  • Sebeprezentace – životopis, vypracování profesního životopisu, sestavení žádosti o přijetí a průvodního / motivačního dopisu)
  • Sebeprezentace na sociálních sítích, digitální stopa
  • Ověření a zpětná vazba
 • Vstup na trh práce  • Získání informací o nabídce zaměstnání
  • Orientace ve faktorech ovlivňujících šance při získávání zaměstnání
  • Nejčastější postupy firem při přijímání zaměstnanců
  • Pracovně právní vztahy (základní předpisy, pracovní smlouva atd.)
  • Pracovní pohovor – příprava na pracovní pohovor, očekávání zaměstnavatelů, etiketa přijímacího pohovoru
  • Ověření a zpětná vazba

 

Kurz je k dispozici jako prezenční i jako webinář.

 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, 378 771 221

 

Zpět na seznam kurzů

 


 

Kariérový poradce – trh vzdělávání a trh práce - 16 hodin výuky

Osnovy kurzu:

 • Vzdělávací soustava České republiky
  • Soustava školního vzdělávání v ČR
  • Orientace v informacích o nabídce školního vzdělávání
  • Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání dospělých)
  • Orientace v informacích o nabídce dalšího vzdělávání
  • Vzdělávací příležitosti v zahraničí
  • Ověření a zpětná vazba
 • Trh zaměstnanosti a práce s informacemi
  • Sféra práce (definice pojmů svět práce, trh práce, práce, povolání, zaměstnání)
  • Formy informačních zdrojů (tištěné zdroje, webové zdroje)
  • Informační zdroje o světě práce
  • Informační zdroje o vzdělávací nabídce
  • Základní povědomí o relevantních právních předpisech
  • Základní povědomí o činnosti další poradenských subjektů
  • Úřad práce a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
  • Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací
  • Ověření a zpětná vazba

 

Kurz je k dispozici jako prezenční i jako webinář.

 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, 378 771 221

 

Zpět na seznam kurzů

 


 

Kariérový poradce - 48 hodin výuky

Osnovy kurzu:

 • Sebepoznání a samostatné rozhodování
  • Utváření sebevědomí, sebedůvěry, sebepojetí a sebehodnocení v kontextu sociálních vztahů žáka v období kariérového rozhodování
  • Pedagogická diagnostika (předpoklady, zájmy, aspirace, zdravotní stav, omezení) – např. testy v oblasti kariérového rozhodování
  • Identifikace a formulování vlastních priorit, aspirací žáka
  • Vlivy na rozhodování žáka (rodiče, učitelé, výchovní poradci, vrstevníci, sociální skupiny, vzory)
  • Podpůrné systémy v kariérovém rozhodování
  • Odpovědné rozhodování na základě získaných informací
  • Ověření a zpětná vazba   
 • Vzdělávací soustava České republiky
  • Soustava školního vzdělávání v ČR
  • Orientace v informacích o nabídce školního vzdělávání
  • Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání dospělých)
  • Orientace v informacích o nabídce dalšího vzdělávání
  • Vzdělávací příležitosti v zahraničí
  • Ověření a zpětná vazba   
 • Trh zaměstnanosti a práce s informacemi
  • Sféra práce (definice pojmů svět práce, trh práce, práce, povolání, zaměstnání)
  • Formy informačních zdrojů (tištěné zdroje, webové zdroje)
  • Informační zdroje o světě práce
  • Informační zdroje o vzdělávací nabídce
  • Základní povědomí o relevantních právních předpisech pro
  • Základní povědomí o činnosti další poradenských subjektů
  • Ověření a zpětná vazba
 • Vstup na trh práce
  • Osobní portfolio
  • Získání informací o nabídce zaměstnání
  • Sebeprezentace (životopis, vypracování profesního životopisu, sestavení žádosti o přijetí a průvodního /motivačního dopisu, pohovor)
  • Orientace ve faktorech ovlivňujících šance při získávání zaměstnání
  • Nejčastější postupy firem při přijímání zaměstnanců
  • Pracovně právní vztahy (základní předpisy, pracovní smlouva atd.)
  • Exkurze, informace z praxe
  • Ověření a zpětná vazba   
 • Předčasný odchod ze vzdělávání
  • Špatná primární volba ze vzdělávací nabídky (nízké povědomí o problematice volby vzdělávací dráhy, rozhodování bez dostatku informací o vzdělávací nabídce, rozhodování bez objektivních pedagogicko-diagnostických předpokladů, rozhodování bez znalosti objektivních profesně-zájmových předpokladů
  • Příručky, poradny on-line, internet, dny otevřených dveří, prezentace poskytovatelů vzdělání
  • Profesní diagnostika od profesionálů
  • Typologie problémů předčasných odchodů v průběhu studia (špatná volba školy, oboru, úrovně vzdělání
  • Specifické problémy při studiu podle četnosti výskytu
  • Ověření a zpětná vazba   
 • Podnikání
  • Podnikání a profil podnikatele
  • Zahájení podnikatelské činnosti
  • Základní povinnosti podnikatele
  • Podpůrné programy pro začínající podnikatele
  • Ověření a zpětná vazba
 • Pracovně právní vztahy
  • Základy pracovního práva
  • Vznik a druhy pracovních poměrů, dohody konané mimo pracovní poměr – vysvětlení pojmů
  • Pracovní smlouva a její další náležitosti
  • Ukončení pracovního poměru, náležitosti ukončení pracovního poměru
  • Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci
  • Vzory – smlouvy, dohody, ukončení a zrušení pracovního poměru, zápočtový list
  • Služby zaměstnanosti
  • Posouzení kompetencí zájemce v oblasti soft-skills dovedností
  • Zprostředkování práce
  • Ověření a zpětná vazba
 • Poradenská komunikace
  • Poradenské dovednosti:
  • Poradenský rozhovor jako základní diagnostická metoda
  • Vytváření vztahu poradce-klient, navozování atmosféry důvěry
  • Práce s city a emocemi, techniky správného naslouchání
  • Příprava rozhovoru s klientem a vedení rozhovoru
  • Spolupráce s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru (podpora kariérového poradenství ve škole a využití poradenství v rámci prezentace školy)
  • Využívání centrální podpory kariérového poradenství
  • Tematické okruhy
  • Poradenský rozhovor (dialog – druhy rozhovorů, zaměření na proces či výsledek, chování vyvolávající důvěru, intimitu a pocit bezpečí, umění komunikace, aktivní naslouchání, verbální a neverbální komunikace, motivace
  • Ověření a zpětná vazba

 

Kurz je k dispozici jako prezenční i jako webinář.

 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, 378 771 221

 

Zpět na seznam kurzů

 


 

Prezentační dovednosti pro pedagogy - 16 hodin výuky

 

Osnovy kurzu:

 • Základní pravidla prezentace před skupinou lidí
 • Příprava na prezentaci, typy prezentací, volba prezentace dle prezentovaného tématu
 • Jak zvolit vhodnou prezentační strategii – analýza cílové skupiny, typologie posluchačů, struktura a obsah prezentace (přehlednost, srozumitelnost, výstižnost)
 • Rétorika a neverbální komunikace
 • Efektivní využití techniky a vizuálních pomůcek při prezentaci
 • Řečnické triky a jak je využívat
 • Navázání aktivního kontaktu s žáky/posluchači
 • Jak zapojit posluchače
 • Aktivizace posluchačů, techniky pro udržení pozornosti
 • Zvládání námitek, kritické připomínky
 • Zpětná vazba, analýza prezentace
 • Zvládání trémy
 • Obtížné situace a jak na ně
 • Ověření a zpětná vazba

 

Kurz je k dispozici jako prezenční i jako webinář.

 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, 378 771 221

 

Zpět na seznam kurzů

 


31 let


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Víkend otevřených ateliérů

svátek umění v Plzni a okolí

se koná 28. a 29. září 2024

Fotogalerie z r. 2023 a další informace na webu

otevreneateliery.cz

otevřené ateliéry logo

 

 Akreditované rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 29. 4. - 25. 6. 2024

Termín: 30. 9. - 26. 11. 2024

Digitální gramotnost

Termín: 13. 5. - 31. 5. 2024

Lektor dalšího vzdělávání

Termín: 30. 4. - 28. 6. 2024


Zkoušky z profesních kvalifikací

Přihlášky on-line


 

Erasmus+

Startujeme projekt Erasmus+

s názvem Learning Forward 21

Více informací 

 


 

soubor logo_Mamma_friendly.jpg

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


 

soubor klic_na_hlavickuS.png

Veletrh práce a vzdělávání proběhne 30. 1. 2025 v TJ Lokomotiva Plzeň
 
Informace a fotky z 30. 1. 2024
na webu akce  
 
 
 
 
 

Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň